Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Aprovació del Reglament municipal per a l'accés dels ciutadans als serveis públics mitjançant la utilització de mitjans electrònics
El Ple de l’Ajuntament de Santa Margalida, en la sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 2015, va acordar aprovar inicialment el Reglament municipal per a l’accés dels ciutadans als serveis públics mitjançant la utilització de mitjans electrònics. a. Publicació BOIB.

El termini per formular al·legacions finalitza el dia 11 de desembre de 2015
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit