Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Aprovació inicial del Catàleg de Protecció del Patrimoni del Municipi de Santa Margalida
L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada dia 31 de març de 2014, va adoptar l’acord relatiu a l’aprovació inicial del Catàleg de Protecció del Patrimoni del Municipi de Santa Margalida redactat per Elements centre de gestió i difució del platrimoni històric, SL pel que es sotmet l’expedient al tràmit d’informació pública pel termini de trenta (30) dies hàbils a comptar des de la publicació d’aquest edicte en el BOIB, restant a disposició de qualsevol persona que vulgui examinar-lo, tot fent constar que l’esmentat acord comporta la suspensió de la tramitació de procediments i d’atorgament de llicències que puguin contradir les determinacions previstes en el Catàleg aprovat inicialment.
Bookmark and Share

DOKUMENTE ZUM HERUNTERLADEN UND LINKS

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit