Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Convocatòria per la concessió de 11 autoritzacions d’us privatiu d’horts urbans pel seu conreu ecològic agrícola amb destinació a l’autoconsum.
Atès que en data 1 de juny de 2.013 es va publicar en el BOIB l’aprovació definitiva del Reglament regulador del règim d’ús dels horts urbans ecològics en el terme de Santa Margalida.

Atès que és interès d’aquest Ajuntament atorgar autoritzacions que habilitin l’ocupació de 11 parcel•les situades a la parcel•la amb referència cadastral 07055A1400004 de l’Avinguda Santa Eulàlia Oest per destinar-les exclusivament al seu conreu ecològic agrícola amb destinació a l’autoconsum.

Atès que d’acord amb el Reglament de referència, el procediment aplicable per l’atorgament de les indicades autoritzacions s’articularà en règim de concurrència, havent d’iniciar-se d’ofici, mitjançant resolució de batlia, que contindrà la convocatòria.

Atès l’anterior, i Vist el projecte de bases reguladores de la concessió de les indicades autoritzacions, en ús de les facultats conferides, RESOLC

PRIMER.- Aprovar la convocatòria i les bases per a la concessió de 11 autoritzacions administratives d’us privatiu d’horts urbans titularitat de l’ajuntament de Santa Margalida, situats a la parcel•la amb referència cadastral 07055A1400004 de l’Avinguda Santa Eulàlia Oest de Can Picafort, pel seu conreu ecològic agrícola amb destinació a l’autoconsum, que s’adjunten a la present Resolució.

SEGON.- Ordenar la publicació de la convocatòria en el Tauler d’Edictes i a la web de l’Ajuntament de Santa Margalida (www.ajsantamargalida.net)
Bookmark and Share

DOKUMENTE ZUM HERUNTERLADEN UND LINKS

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit