Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 29/09/2014
En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 29 de setembre de 2014 a les 21.00 hores


DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 29/09/2014 En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 29 de setembre de 2014 a les 21.00 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA

ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 1 de setembre de 2014.

2.- Examen i aprovació del dictamen sobre proposta d’aprovació definitiva del compte general corresponent a l’exercici 2013, integrat per els següents documents comptables. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj282485.pdf

3.- Examen i aprovació del dictamen sobre proposta de modificació de crèdit 18/2014 per concessió de crèdit extraordinari. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj282486.pdf

4.- Examen i aprovació del dictamen sobre proposta de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament relativa al canvi de la zonificació esportiva actual a equipament municipal divers del Sector 7 (sòl urbà).www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj282491.pdf

5.- Examen i aprovació del dictamen sobre moció presentada pel grup municipal Suma pel Canvi sobre declarar Santa Margalida municipi amics dels bous. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj282487.pdf

6.- Examen i aprovació del dictamen sobre moció presentada pel grup municipal Suma pel Canvi sobre adhesió a la plataforma Balears Diu No. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj282488.pdf

7.- Examen i aprovació del dictamen sobre proposta del grup municipal Convergència per Santa Margalida, Can Picafort i Son Serra, sobre modificació de la Llei de protecció dels animals. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj282489.pdf

8.- Prèvia ratificació de la inclusió a l’ordre del dia, examen i aprovació de la proposició de Batlia relativa a l’aprovació de documentació complementària per l’esmena de deficiències detectades pel Consell de Mallorca relatives a la modificació puntual de les NNSS consistent en el canvi de qualificació urbanística d’un espai lliure públic i un equipament docent a Can Picafort. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj282490.pdf

9.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia

2.- Informació de Batlia

3.- Precs i preguntes
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit