Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Decret per desconvocar Ple 26/09/16 i convocar per dia 27/09/16
Convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 27/09/2016

Diligència: per fer constar que la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple que estava convocada pel dia d’avui queda desconvocada per motius extraordinaris relacionats amb la manca de disponibilitat dels membres de l’òrgan per a la celebració de la sessió, motiu pel qual se convoca, amb el mateix caràcter ordinari, sessió plenària per demà dia 27 de setembre de 2016.

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 27 de setembre de 2016 a les 20:00 hores
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 27/09/2016

Diligència: per fer constar que la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple que estava convocada pel dia d’avui queda desconvocada per motius extraordinaris relacionats amb la manca de disponibilitat dels membres de l’òrgan per a la celebració de la sessió, motiu pel qual se convoca, amb el mateix caràcter ordinari, sessió plenària per demà dia 27 de setembre de 2016.

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 27 de setembre de 2016 a les 20:00 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació proposta sobre pròrroga del contracte de gestió del servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans del terme municipal de Santa Margalida i de la neteja viària de Can Picafort i Son Serra de Marina.

2.- Examen i aprovació moció presentada pel Grup Municipal CPU perquè es solventin les carències que pateix el recinte del poliesportiu de Can Picafort.

3.- Prèvia ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, examen i aprovació proposta sobre adjudicació de l’execució del contracte del servei públic municipal de recollida i transport de fems municipal, gestió integral dels parcs verds del municipi i neteja viària, del terme municipal de Santa Margalida a l’entitat AUDECA SLU.

4.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia 2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntes

Santa Margalida, 26 de setembre de 2016
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit