Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Decreto convocatoria Ple 291216 extraordinario
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 29/12/2016

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 29 de desembre de 2016 a les 13.00 hores
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 29/12/2016

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 29 de desembre de 2016 a les 13.00 hores, per a resoldre els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació proposta sobre modificació composició Comissió Informativa General d’Assumptes Competència del Plewww.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj314746.pdf

2.- Examen i aprovació proposta sobre modificació Estatuts Consell Assessor Sectorial per a la Promoció del Turisme i l’Oferta Bàsica de Can Picafort.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj314747.pdf

3.- Examen i aprovació de la moció del Grup Municipal SUMA referent a ampliació del Parc de Llevant.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj314748.pdf

4.- Prèvia ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, examen i aprovació de la proposta sobre fixació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj314749.pdf

5.- Prèvia ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, examen i aprovació de la ratificació del Decret núm. 1183, sobre establir la relació de càrrecs amb dedicació exclusiva.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj314750.pdf

Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit