Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Decreto convocatoria Pleno 231115 ext
Convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 23/11/2015

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 23 de novembre de 2015 a les 19.30 hores
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 23/11/2015

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 23 de novembre de 2015 a les 19.30 hores, per a resoldre els assumptes següents:ORDRE DEL DIA

1.- Elecció de Jutge de Pau titular i substitut.

2.- Examen i aprovació proposta sobre modificació composició de la Comissió Informativa General d’Assumptes Competència del Ple .www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj299164.pdf

3.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació inicial del Pressupost Municipal 2016.

4.- Sorteig dels membres que han de formar les meses electorals per a les eleccions generals 2015.
Bookmark and Share

DOKUMENTE ZUM HERUNTERLADEN UND LINKS

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit