Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Decreto convocatoria Pleno 250116 ord
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 25/01/2016

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 25 de gener de 2016 a les 19.30 hores
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 25/01/2016

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 25 de gener de 2016 a les 19.30 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 28 de setembre de 2015.

2.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 26 d’octubre de 2015.

3.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 23 de novembre de 2015.

4.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària urgent de l’Ajuntament Ple de dia 17 de desembre de 2015.

5.- Examen i aprovació proposta convocatòria i bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a fomentar el futbol base, que s’adjunten com annex I. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj301207.pdf

6.- Prèvia ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, examen i aprovació moció presentada pel Grup Municipal SUMA sobre transparència en l’adjudicació serveis públics de bar dependent de l’Ajuntament.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj301215.pdf

7.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia 2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntes

Santa Margalida, 20 de gener de 2016
Bookmark and Share

DOKUMENTE ZUM HERUNTERLADEN UND LINKS

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit