Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Decreto convocatoria Pleno 250416 ord
En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 25 d’abril de 2016 a les 9.30
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 25/04/2016

Diligència: per fer constar que la sessió ordinària de dia 25/04/2016 no ha pogut ser convocada a l’hora fixada per les sessions ordinàries per motius extraordinaris relacionats amb la disponibilitat del personal indispensable per a la celebració de la sessió, motiu pel qual es convoca per a les 9.30 hores

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 25 d’abril de 2016 a les 9.30 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 29 de febrer de 2016.

2.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 7 d’abril de 2016.

3.- Examen i aprovació de la proposta sobre la convocatòria i aprovació de les Bases Específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la restauració i/o rehabilitació de façanes d’edificis residencials i habitatges destinats principalment a residència habitual situats dins del terme municipal.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj304666.pdf

4.- Examen proposta sobre modificació de crèdit 6/2016 per concessió de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul•lació.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj304672.pdf

5.- Prèvia ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, examen i aprovació proposta sobre modificació de crèdit 7/2016 per concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per despeses generals.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj304674.pdf

6.- Prèvia ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, examen i aprovació proposta sobre aprovació de factures: expedient de reconeixement extrajudicial 1/2016.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj304675.pdf

7.- Donar compte de la Resolució de Batlia sobre la liquidació del Pressupost General de 2015.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj304676.pdf

8.- Donar compte de la Resolució de Batlia sobre modificació de crèdit núm. 3/2016 per incorporació obligatòria de romanents de crèdits.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj304677.pdf

9.- Donar compte de la Resolució de Batlia sobre modificació de crèdit núm. 4/2016 per incorporació voluntària de romanents de crèdits.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj304678.pdf

10.- Mocions / propostes d’urgència.PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1 Donar compte de les Resolucions de Batlia 2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntes
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit