Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Decreto convocatoria Pleno 261015 ord
En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 26 d’octubre de 2015 a les 19.30 hores
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 26/10/2015

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 26 d’octubre de 2015 a les 19.30 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació proposta d’aprovació inicial del Reglament municipal per a l’accés dels ciutadans als serveis públics mitjançant la utilització de mitjans electrònics. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj298156.pdf

2.- Examen i aprovació proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa (Sessió extraordinària de 03-10-2003 i BOIB Núm. 176 de 23-12-2003). www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj298157.pdf

3.- Examen i aprovació proposta d’aprovació de la modificació de crèdit 22/2015 de concessió de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per despeses generals. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj298158.pdf

4.- Examen i aprovació moció presentada pel Grup Municipal SUMA amb motiu de la repuntada d’assassinats masclistes ocorreguts el darrers mesos.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj298159.pdf

5.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia 2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntes
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit