Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Decreto convocatoria Pleno 280915
En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 28 de setembre de 2015 a les 20.00 hores
DECRET CONVOCATÒRIA PLE 280915
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 28/09/2015

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 28 de setembre de 2015 a les 20.00 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 27 de juliol de 2015.

2.- Examen i aprovació proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 18/2015 per concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb baixes per anul•lació.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj296800.pdf

3.- Examen i aprovació proposta d’aprovació definitiva del Compte General corresponent a l’exercici 2014.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj296801.pdf

4.- Examen i aprovació proposta pròrroga del contracte de concessió del servei de guarderia municipal de Can Picafort.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj296802.pdf

5.- Examen i aprovació proposta modificació dels Estatuts reguladors del Consell Assessor Sectorial de Turisme.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj296804.pdf

6.- Examen i aprovació proposta modificació dels Estatuts reguladors del Consell Assessor Sectorial de Cultura.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj296805.pdf

7.- Examen i aprovació proposta modificació dels Estatuts reguladors del Consell Assessor Sectorial d'Esports.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj296806.pdf

8.- Examen i aprovació proposta d’aprovació de les bases reguladores i convocatòria de beques de formació a l’Ajuntament de Santa Margalida per a persones discapacitades que hagin participat en algun projecte de formació, integració i ocupació per a la inserció laboral de persones amb alguna discapacitat.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj296807.pdf

9.- Examen i aprovació proposta d’aprovació de les bases reguladores i convocatòria de beques pel curs acadèmic 2015-2016 per a estudiants que cursin estudis no obligatoris.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj296808.pdf

10.- Examen i aprovació proposta sobre instar al Consell Insular de Mallorca, per tal que mantingui les carreteres MA-3402, MA-3411, MA 3412, MA 3340, MA3440 i Via de Cintura en bon estat de conservació i manteniment i adequades condicions de seguretat.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj296885.pdf

11.- Examen i aprovació moció presentada pel Grup Municipal Can Picafort Unit (CPU) sobre sol•licitar al Govern de les Illes Balears i a la Conselleria de Salut l’obertura del centre de salut de Can Picafort les 24 h tot l’any. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj296848.pdf

12.- Examen i aprovació declaració institucional sobre l’emergència humanitària dels refugiats de Síria.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj296816.pdf

13.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia 2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntes

Santa Margalida, 23 de setembre de 2015
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit