Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Decreto convocatoria Pleno 290216
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 29/02/2016

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 29 de febrer de 2016 a les 19.30 hores
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 29/02/2016

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 29 de febrer de 2016 a les 19.30 hores, per a resoldre els assumptes següents:PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació moció presentada pels grups municipals del Partit Popular i Convergència per instar al Govern de les Illes Balears a soterrar l’estació de bombeig del carrer Illes Canàries de Can Picafort.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj302481.pdf

2.- Mocions / propostes d’urgència.PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia 2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntes

Santa Margalida, 24 de febrer de 2016
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit