Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Decreto convocatoria Pleno 31/10/2016
En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 31 d’octubre de 2016 a les 19.30 hores.
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 31/10/2016

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 31 d’octubre de 2016 a les 19.30 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 27 de juny de 2016.

2.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 25 de juliol de 2016.

3.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 25 d’agost de 2016.

4.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària urgent de l’Ajuntament Ple de dia 13 d’octubre de 2016.

5.- Examen i aprovació de la moció presentada pel Grup Municipal Convergència sobre sol•licitar a la Conselleria de Medi Ambient la realització d’un Pla de Gestió Integral per a la rehabilitació de la desembocadura del Torrent de Son Bauló.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj312399.pdf

6.- Examen i aprovació de la proposta sobre concurs d’idees per a la intervenció a diversos espais de Can Picafort.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj312400.pdf

7.- Examen i aprovació de la proposta sobre aprovació modificació de crèdit 27/2016 per concessió de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul•lació.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj312410.pdf 8.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia 2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntes

Santa Margalida, 26 d’octubre de 2016
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit