Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Edicto conv Pleno 280917 ord
En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 28 de setembre de 2017 a les 20.00 hores
EDICTE

En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 28 de setembre de 2017 a les 20.00 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació proposta de modificació de crèdit 19/2017 per concessió de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul•lació.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj324786.pdf

2.- Examen i aprovació proposta de Batlia d'aprovació de conveni col•laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Santa Margalida per a la instal•lació i/o adequació d’hidrants per a emergències en el terme municipal.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj324790.pdf

3.- Examen i aprovació proposta de modificació de l’Organigrama de l’Ajuntament de Santa Margalida.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj324787.pdf

4.- Examen i aprovació proposta inici de procediment per sotmetre a consulta popular la idoneïtat de la construcció d’una nova depuradora i emissari submarí a Son Bauló que evacuï les aigües tractades d’aquesta nova depuradora i de la depuradora de la platja de Muro.

5.- Examen i aprovació proposta de correcció d’errada a l’acord plenari de dia 27 de juliol de 2017 sobre determinar dues festes locals en l’àmbit municipal per a l’any 2018.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj324788.pdf

6.- Examen i aprovació ratificació de la Resolució de Batlia núm.755 sobre aprovació del Pla Estratègic Integral de Can Picafort.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj324789.pdf

7.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació de les bases específiques de subvencions a beques d’estudiants curs 2017-2018, i delegació al batle de la seva convocatòria i de l’aprovació dels mòdels d’instància.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj324791.pdf

8.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ. 1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia 2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntes

Santa Margalida, 25 de setembre de 2017

El Batle, (Delegació de signatura, Decret núm 1193 de data 02/12/2016, Primer Tinent de Batle, Martí A. Torres Valls)

Joan Monjo Estelrich
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit