Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Edicto convocatòria Pleno 080316 ext
En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 8 de març de 2017 a les 19.00 hores
EDICTE

En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 8 de març de 2017 a les 19.00 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació del dictamen, amb el vot particular del Sr. Antoni Reus (SUMA), referent a la proposta sobre exigir a CARRILETS TURÍSTICS SL, que compleixi el contracte del transport temporal de persones denominat minitren turístic a Can Picafort.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj316886.pdf

2.- Examen i aprovació del dictamen referent a la proposta sobre peticions al Govern Balear en relació a la finca pública de Son Real. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj316889.pdf

3.- Examen i aprovació del dictamen, amb el vot particular del Sr. Antoni Reus (SUMA), referent a la proposta sobre crear un cens municipal on tots aquells ciutadans de Santa Margalida, Can Picafort i Son Serra de Marina puguin manifestar la seva voluntat d’acollir refugiats, indicant les possibilitats d’acolliment.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj316890.pdf

4.- Examen i aprovació del dictamen, amb el vot particular del Sr. Antoni Reus (SUMA), referent a la proposta sobre crear el Consell Assessor Sectorial per a la Promoció i el Bon Funcionament de Son Serra i aprovar els Estatuts reguladors del mateix. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj317039.pdf

5.- Examen i aprovació del dictamen, amb el vot particular del Sr. Antoni Reus (SUMA), referent a la proposta sobre aprovació inicial del Reglament municipal d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Santa Margalida.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj316892.pdf

6.- Examen i aprovació del dictamen de la proposta sobre aprovació de les bases reguladores i convocatòria de tres beques per a persones discapacitades que hagin participat en algun projecte de formació, integració i ocupació per a la inserció laboral de persones amb alguna discapacitat a l’Ajuntament de Santa Margalida.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj316894.pdf

7.- Examen i aprovació del dictamen de la proposta sobre aprovar inicialment i sotmetre a informació pública la proposta de Conveni urbanístic de planejament. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj316893.pdf

8.- Donar compte de l’escrit d’al•legacions a l’expedient del Pla Insular de Serveis de Transport Regular de Viatgers per Carretera de Mallorca (PISTRVC), remès al Consorci de Transports de Mallorca.

9.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ. 1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia 2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntes

Santa Margalida, 3 de març de 2017

El Batle, (Delegació de signatura, Decret núm 1193 de data 02/12/2016, Primer Tinent de Batle, Martí A. Torres Valls) Joan Monjo Estelrich
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit