Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Nomenament de representant del Batle al nucli de Son Serra de Marina
Atès que es considera que el nomenament d’un veí com a representant ordinari de l’alcaldia al nucli de Son Serra contribuirà a millorar la gestió municipal del nucli i la farà més propera als ciutadans.

Atès que la Sra. Maria del Carme Riutort Gomila resulta una persona plenament idònia per a dur a terme aquestes funcions de representació.

Vist el que disposen l’art. 57.5 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, l’art. 20 del TR de la Llei del Règim Local i els articles 119 i 122 del ROF.
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit