Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Nova convocatòria per obtenir el permís municipal d’auto taxi
PRIMER.- Convocar i aprovar les bases per obtenir el permís municipal d’auto taxi que s’adjunten com a ANNEX de la present resolució.

SEGON.- Senyalar per a la celebració de la prova les següents dates: a. Primera convocatòria. Aspirants: Dia 15 d’octubre de 2014 a les 10:00 hores. b. Segona convocatòria. Aspirants: Dia 29 d’octubre de 2014 a les 10:00 hores. Les proves es celebraran a la Biblioteca Municipal de Can Picafort situada a la Crta. Alcúdia-Artà cantonada Cr C-5S.

TERCER.- Atorgar un permís provisional per prestar el servei d’auto taxi a aquells aspirants que hagin presentat sol·licitud per prendre part en les proves convocades dins el termini establert i reuneixin els requisits per fer-ho, havent presentat tota la documentació exigida i satisfet els drets d’examen.

QUART.- Publicar l’anunci d’aquesta resolució en el BOIB i el tauler d’anuncis, i publicar la resolució i les bases íntegres a la pàgina web d’aquest ajuntament
Bookmark and Share

DOKUMENTE ZUM HERUNTERLADEN UND LINKS

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit