Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Segona exposició pública de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament relativa a la modificació de la zonificació esportiva del sector 7
L’Ajuntament de Santa Margalida, en sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 23 de febrer de 2014, ha aprovat l’estimació d’al·legacions i segona exposició pública de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament relativa a la modificació de la zonificació esportiva del sector 7 (actualment sòl urbà per estar rebuda la urbanització) a zona de instal·lacions infraestructurals amb modificació dels arts 146 i 147 de les NNSS, que consta a la documentació annexa aprovada, redactada per Agcar, SLP representada per Arnau Gual Capllonch de febrer 2015. Documentació que es sotmet novament a informació pública, per termini d’un mes, comptats a partir de del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB, durant el qual es podrà examinar l’expedient al departament de secretaria i en el negociat d’urbanisme d’aquesta corporació i formular les reclamacions i al·legacions que s’estimin pertinents.
Bookmark and Share

DOKUMENTE ZUM HERUNTERLADEN UND LINKS

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit