Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Acta de constitució del tribunal, realització de la prova escrita en segona convocatòria i proposta dels aspirants
Es concedeix als aspirants interessats un termini de 3 dies hàbils, des de la publicació d’aquest acord al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, perquè puguin efectuar les reclamacions que estimin oportunes o sol•licitar la revisió del seu examen davant el Tribunal, segons la base vuitena. Revisió que en cas de ser sol•licitada, tendra lloc el proper dia 19 de maig de 2014, a les 10.00 hores, a la Sala de Sessions d’aquest Ajuntament. El Tribunal té un termini de 3 dies per resoldre les reclamacions que es presentin i tot seguit ha de fer publica la llista definitiva d’aprovats. Cas de que no es formulin reclamacions els resultats seran automàticament elevats a definitius.

Els aspirants proposats aportaran davant de l'Ajuntament, dins del termini de cinc dies naturals des de la publicació de la relació definitiva, el certificat mèdic acreditatiu de no patir malaltia o defecte físic o psíquic que impossibiliti la realització de la professió. Els aspirants que dins del termini indicat, i llevat dels casos de força major, no presentin la documentació o de la mateixa es deduís que manquen d'algun requisit exigit, no se’ls expedirà el permís municipal.
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit