Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Anunci aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida i eliminació de residus
L’Ajuntament Ple de Santa Margalida, a la sessió extraordinària celebrada el passat dia 31 d’octubre de 2017, va acordar l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida i eliminació de residus (BOIB Núm. 187 de 15/12/11; BOIB Núm. 96 de 05/07/12, BOIB Núm. 194 de 27/12/12, BOIB Núm. 177 de 24/12/17 i BOIB Núm. 158 de 17/12/2016); i en compliment d’allò que disposa l’article 17.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es sotmet l’ expedient a informació pública per un termini de trenta dies a comptar des del següent de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears(BOIB núm. 136 de 7 de novembre de 2017), perquè els interessats examinin l’expedient i presentin les reclamacions que considerin convenients.

Si transcorregut aquest termini no s’han presentat reclamacions, aquest acord es considerarà definitivament aprovat.
Bookmark and Share

DOWNLOADABLE DOCUMENTS AND LINKS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit