Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Anunci convocatòria borsa d'aspirants a la categoria d'arquitecte tècnic d'aquest Ajuntament
Per decret de Batlia de 5 d’octubre de 2014, es va resoldre aprovar la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per constituir una borsa d'aspirants per proveir, com a funcionaris interins les vacants, substitucions i altres incidències de la categoria d’arquitecte tècnic, d’aquest Ajuntament.

El termini de presentació d'instàncies acaba dia 1 de Desembre de 2014.
Bookmark and Share

DOWNLOADABLE DOCUMENTS AND LINKS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit