Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Anunci de la modificació de l'Ordenança de Policia i Bon Govern
1. L’autoritat municipal podrà per raons de circulació, impedir aparcaments de vehicles en les vies urbanes que assenyali i prohibir el trànsit per aquelles que determini, com també dictar les disposicions oportunes a fi de regular els usos de la via publica en quant a detencions, estacionaments i aparcaments i sentits de la circulació, o establir les limitacions que consideri convenients.

2. Es prohibeix l’estacionament de vehicles que sobrepassin els 5,20 metres de llargària, a les vies i espais públics de la localitat de Son Serra de Marina, excepte als llocs autoritzats.

3. La vulneració d’aquesta prohibició serà considerada com una falta lleu.
Bookmark and Share

DOWNLOADABLE DOCUMENTS AND LINKS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit