Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Anunci subvencions atorgades en règim de concurrència competitiva l'any 2013
En data 3 de març de 2014, , la Junta de Govern Local, reunida en sessió ordinària va acordar concedir les subvencions que a continuació es relacionen, la convocatòria i les bases de les quals havia estat aprovada per l’Ajuntament Ple en la sessió de 24 de juny de 2013 i publicada en el BOIB Núm. 111 de dia 8 d’agost de 2013.
Bookmark and Share

DOWNLOADABLE DOCUMENTS AND LINKS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit