Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Anuncio del resultado de la valoración provisional de méritos de la bolsa de la categoría de técnico informático
Es concedeix als aspirants interessats un termini de 3 dies hàbils, des de la publicació d’aquest acord al tauler d’anuncis i a la pàgina web d’aquest Ajuntament, perquè puguin efectuar les reclamacions que estimin oportunes. Una vegada resoltes es dictarà i publicaran els resultats i la llista definitiva d’aspirants. Cas de que no es formulin reclamacions, els resultats seran automàticament elevats a definitius.
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit