Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la prestació compensatòria per usos i aprofitaments del sòl rústic
No havent-se presentat pels interessats, durant el termini d’exposició al públic, cap reclamació contra la modificació de l’Ordenança reguladora de la prestació compensatòria per usos i aprofitaments excepcionals del sòl rústic, aprovada inicialment per Acord del Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 7 d’abril de 2016, ha resultat definitivament aprovat, i per aquest motiu, es publica el text íntegre del mencionat acord.
Bookmark and Share

DOWNLOADABLE DOCUMENTS AND LINKS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit