Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Aprovació inicial de les bases per atorgar les concessions sobre els drets funeraris declarats caducats a la sessió plenària de dia 31 d’octubre de 2017
Es sotmet el projecte de bases a un període d’informació pública, per termini de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació del seu contingut a la web de l’Ajuntament, a fi que els veïnats i les persones legítimament interessades puguin examinar l’expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions, entenent-se definitivament aprovat si durant el termini d’exposició pública no es produeix cap reclamació o suggeriment.
Bookmark and Share

DOWNLOADABLE DOCUMENTS AND LINKS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit