Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 27-10-2014
En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 27 d'octubre de 2014 a les 21.00 hores
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 27/10/2014

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 27 d’octubre de 2014 a les 21.00 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 29 de setembre de 2014.

2.- Examen i aprovació del dictamen referent a la proposta sobre l’article 4TER del Conveni col•lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Santa Margalida.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj283859.pdf

3.- Examen i aprovació del dictamen referent a la proposta sobre aprovació inicial del Reglament d’organització i funcionament del cos de la Policia Local de Santa Margalida.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj283860.pdf

4.- Examen i aprovació del dictamen referent a la proposta sobre aprovació inicial de l’expedient de modificació del Reglament del Centre Municipal d’estades diürnes de Santa Margalida.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj283862.pdf

5.- Examen i aprovació del dictamen referent a la proposta sobre aprovació de les bases reguladores i la convocatòria de tres beques de formació per a persones discapacitades.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj283867.pdf

6.- Examen i aprovació del dictamen referent a la proposta sobre resolució del conveni de col•laboració entre IBASAN i l’Ajuntament de Santa Margalida per a la construcció d’una nova estació depuradora.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj283865.pdf

7.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia

2.- Informació de Batlia

3.- Precs i preguntes

Santa Margalida, 22 d’octubre de 2014
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit