Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Decret convocatòria del Ple de dia 26 de gener de 2015
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 26/01/2015

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple, a celebrar en el Centre Cultural de Son Serra, ubicat a la cantonada dels carrers Ancla, Olivera i Dr. Fleming, dia 26 de gener de 2015 a les 20.00 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària urgent de l’Ajuntament Ple de dia 30 de desembre de 2014.

2.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació de convocatòria i Bases Específiques que han de regir la concessió de subvencions per a fomentar el futbol base.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj286959.pdf

3.- Examen i aprovació proposta sobre ampliació de declaració de zona de gran afluència turística a tot l’any.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj286958.pdf

4.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palma, l’Ajuntament de Santa Margalida i l’Empresa Municipal de Transports de Palma SA per a la subvenció als estudiants del municipi del transport urbà col·lectiu de viatgers que presta l’EMT a Palma.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj286957.pdf

5.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia

2.- Informació de Batlia

3.- Precs i preguntes

Santa Margalida, 21 de gener de 2015
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit