Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Decret convocatòria Ple 24-11-2014
En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple, a celebrar en el Centre Cívic de Can Picafort (C/ Via França, 39), dia 24 de novembre de 2014 a les 20.00 hores
DECRET CONVOCATÒRIA PLE 24-11-2014
En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple, a celebrar en el Centre Cívic de Can Picafort (C/ Via França, 39), dia 24 de novembre de 2014 a les 20.00 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 27 d’octubre de 2014.

2.- Declaració institucional 25 novembre de 2014 dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj284984.pdf

3.- Examen i aprovació proposta de Batlia sobre adhesió al Consorci d’Aigües de les Illes Balears.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj284983.pdf

4.- Examen i aprovació proposta sobre Reglament regulador de la venda ambulant del terme de Santa Margalida i modificació de l’Ordenança fiscal que regula la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i rodatge cinematogràfic.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj284985.pdf

5.- Examen i aprovació proposta sobre modificació de crèdit 24/2014 per concessió de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul•lació.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj284986.pdf

6.- Examen i aprovació proposta d’esmena en els pressuposts generals de la CAIB per 2015.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj284987.pdf

7.- Prèvia ratificació de la inclusió a l’ordre del dia, examen i aprovació proposta sobre aprovació d’addenda al conveni entre la Conselleria d’Educació i Cultura i Universitats i l’Ajuntament de Santa Margalida, que té per objecte instrumentar el pagament de la certificació final de les obres d’ampliació de l’IES Santa Margalida.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj284988.pdf

8.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia 2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntes
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit