Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Decret convocatòria Ple 250716 Ord
En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 25 de juliol de 2016 a les 19:00 hores
PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació de la proposta sobre determinar dues festes locals en l’àmbit municipal per a l’any 2017. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj308257.pdf

2.- Examen i aprovació de la ratificació del decret de designació dels membres de la mesa de contractació del contracte de la concessió administrativa del servei públic municipal de recollida i transport de fems, gestió integral de parcs verds del municipi i neteja viària, del terme municipal de Santa Margalida (Decret 661). www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj308258.pdf

3.- Examen i aprovació de la proposta d’aprovació de les bases específiques que han de regir la concessió per a promoció de la cultura que s’adjunten com a Annex I, i la convocatòria d’aquestes. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj308259.pdf

4.- Examen i aprovació de la proposta d’aprovació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a promoció de l’esport que s’adjunten com a Annex I, i la convocatòria d’aquetes. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj308260.pdf

5.- Examen i aprovació de la proposta de deixar sense efecte l’acord adoptat pel Ple de la Corporació el 29 de febrer de 2016 envers la cessió a la Conselleria d’Educació i Cultura d’uns terrenys i de la seva substitució. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj308261.pdf

6.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia

2.- Informació de Batlia

3.- Precs i preguntes

Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit