Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Decret Convocatòria Ple 26/01/2017
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 26/01/2017

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 26 de gener de 2017 a les 19.30 hores
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 26/01/2017

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 26 de gener de 2017 a les 19.30 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació proposta sobre la resolució d’al•legacions presentades a l’acord d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj315667.pdf

2.- Examen i aprovació proposta sobre modificació de la periodicitat de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa General d’Assumptes Competència del Ple. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj315668.pdf

3.- Examen i aprovació proposta de nomenament de representants de la corporació en òrgans supramunicipals i òrgans col•legiats. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj315669.pdf

4.- Examen i aprovació proposta sobre l’aprovació de la convocatòria i bases que han de regir la concessió de subvencions que han de fomentar el futbol base. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj315670.pdf

5.- Examen i aprovació proposta d’incoació del procediment d’incautació de garantía i liquidació complementària del contracte de neteja viària de Can Picafort. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj315671.pdf

6.- Donar compte de la resolució de batlia núm. 1171 de nomenaments de tinents de batle. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj315672.pdf

7.- Donar compte de la resolució de batlia núm. 1172 de la constitució de la Junta de Govern Local i membres que la integren. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj315673.pdf

8.- Donar compte de la resolució de batlia núm. 1173 del règim de sessions i competències delegades en la Junta de Govern Local. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj315674.pdf

9.- Donar compte de la resolució de batlia núm. 1174 sobre les competències de la Batlia i el règim de dedicació d’aquesta. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj315675.pdf

10.- Donar compte de la resolució núm. 1175 sobre la delegació genèrica de competències en el primer tinent de batle. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj315680.pdf

11.- Donar compte de la resolució de batlia núm. 1175-bis sobre la delegació genèrica territorial a favor del primer tinent de batle. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj315679.pdf

12.- Donar compte de la resolució núm. 1176 sobre la delegació genèrica al segon tinent de batle. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj315678.pdf

13.- Donar compte de la resolució de batlia núm. 1177 sobre la delegació genèrica al tercer tinent de batle. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj315677.pdf

14.- Donar compte de la resolució de batlia núm. 1178 sobre la delegació genèrica al quart tinent de batle. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj315676.pdf

15.- Donar compte de la resolució de batlia núm. 1179 sobre la delegació genèrica en el cinquè tinent de balte. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj315681.pdf

16.- Donar compte de la resolució de batlia núm. 1180 de la delegació especial en la regidora Maciana Alomar Bauzá. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj315682.pdf

17.- Donar compte de la resolució de batlia núm. 1181 de la delegació especial en la regidora Juana Ana Llull Molinas. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj315687.pdf

18.- Donar compte de la resolució de batlia núm. 1182 de la delegació especial en la regidora Sra. Rocío Romero Galera. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj315688.pdf

19.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia 2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntes

Santa Margalida, 23 de gener de 2017.

El batle Davant meu La secretària (acctal)Joan Monjo Estelrich Alicia Payeras Pascual
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit