Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Decreto convocatòria Pleno 131016 ext urg
En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió extraordinària urgent de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 13 d’octubre de 2016 a les 9.30 hores
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió extraordinària urgent de l’Ajuntament Ple de dia 13/10/2016

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió extraordinària urgent de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 13 d’octubre de 2016 a les 9.30 hores, per a resoldre els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria de la sessió.

2.-Examen i aprovació proposta d’aprovació definitiva del Compte General corresponent a l’exercici 2015.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj312011.pdf

3.- Examen i aprovació proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida i eliminació de fems.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj312013.pdf

4.- Examen i aprovació proposta d’incloure en el Pla Econòmic - Financer per incompliment de la regla de despesa de la liquidació 2014, aprovat per l’Ajuntament Ple en data de 27 de juliol de 2015 que les inversions presentades al Pla Especial d’Inversions Financerament sostenibles 2016-2017 del Consell de Mallorca no comporten despeses de manteniment, d’acord amb el criteri de la S.G. d’Estudis i Finançament de les Entitats Locals.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj312014.pdfSanta Margalida, 11 d’octubre de 2016Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit