Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Decreto convocatoria Pleno 260516
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 26/05/2016

Diligència: per fer constar que la sessió ordinària que s’havia de dur a terme dia 30 de maig de 2016, per motius extraordinaris relacionats amb la disponibilitat del personal indispensable per a la celebració de la sessió, se convoca per dia 26 de maig de 2016.

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 26 de maig de 2016 a les 18.00 hores


DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 26/05/2016

Diligència: per fer constar que la sessió ordinària que s’havia de dur a terme dia 30 de maig de 2016, per motius extraordinaris relacionats amb la disponibilitat del personal indispensable per a la celebració de la sessió, se convoca per dia 26 de maig de 2016.

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 26 de maig de 2016 a les 18.00 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació proposta sobre pròrroga del contracte de gestió del servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans del terme municipal de Santa Margalida i de la neteja viària de Can Picafort i Son Serra de Marina.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj305880.pdf

2.- Examen i aprovació proposta sobre adhesió a les condicions econòmiques i resta de condicions previstes al Conveni de col•laboració entre el Consell de Mallorca i Ecoembes.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj305881.pdf

3.- Examen i aprovació proposta sobre adhesió a les condicions econòmiques i resta de condicions previstes al Conveni de col•laboració entre el Consell de Mallorca i Ecovidrio.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj305882.pdf

4.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació de les condicions que s’han de complir en quant a l’ocupació de la via pública de Can Picafort i Son Serra.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj305883.pdf

5.- Examen i aprovació proposta sobre modificació de crèdit 8/2016 per concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per despeses generals.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj305884.pdf

6.- Examen i aprovació proposta sobre modificació de crèdit 9/2016 per concessió de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul•lació.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj305885.pdf

7.- Examen i aprovació proposta sobre modificació de crèdit 10/2016 per concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per despeses generals. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj305886.pdf

8.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació de factures: expedient reconeixement extrajudicial 2/ 2016.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj305887.pdf

9.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a associacions de gent gran i aprovació de la convocatòria.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj305888.pdf

10.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes de cooperació i aprovació de la convocatòria.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj305890.pdf

11.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes d’activitats socials i aprovació de la convocatòria.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj305889.pdf

12.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia 2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntes

Santa Margalida, 23 de maig de 2016
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit