Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Decreto convocatoria Pleno 270616 ord
En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 27 de juny de 2016 a les 9.30 hores
DECRET DE LA BATLIA

Convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 27/06/2016

Diligència: per fer constar que la sessió ordinària que s’havia de dur a terme dia 27 de juny de 2016 a les 19.30 h, per motius extraordinaris relacionats amb la disponibilitat del personal indispensable per a la celebració de la sessió, se convoca pel mateix dia a les 9.30 h.

En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 27 de juny de 2016 a les 9.30 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 29 de febrer de 2016.

2.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 7 d’abril de 2016.

3.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 25 d’abril de 2016.

4.-Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 26 de maig de 2016.

5.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària urgent de l’Ajuntament Ple de dia 30 de maig de 2016.

6.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació de la convocatòria i bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a per a la realització de projectes i activitats d’oci i temps lliure al terme municipal de Santa Margalida.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj307280.pdf

7.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació de la convocatòria i bases especifiques que han de regir la concessió de subvencions per associacions de mares i pares d’alumnes dels centres d’educació pública del terme municipal de Santa Margalida.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj307281.pdf

8.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació de la convocatòria i bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per agrupacions musicals del terme municipal de Santa Margalida.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj307276.pdf

9.- Examen i aprovació proposta sobre Pla Econòmic Financer per incompliment de l’objectiu de la regla de despesa de l’Ajuntament de Santa Margalida.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj307277.pdf

10.- Examen i aprovació proposta sobre declaració de no disponibilitat de crèdits pressupostaris.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj307278.pdf

11.- Examen i aprovació proposta sobre modificació crèdit 12/2016 concessió de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per despeses generals.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj307279.pdf

12.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació del pla d’inversions 2016 proposat per HIDROBAL ( Propuesta técnica telecontral Fase 1 Can Picafort Noviembre 2015) en concepte de millora de la xarxa de distribució, inversions.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj307275.pdf

13.-Examen i aprovació de l’organigrama de l’Ajuntament de Santa Margalida

14.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia 2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntes

Santa Margalida, 23 de juny de 2016

Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit