Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Decreto convocatoria Pleno ordinario 270415
En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 27 d’abril de 2015 a les 21.00 hores.
DECRETO CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO 270415
En conformitat amb el que disposa l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, se convoca sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 27 d’abril de 2015 a les 21.00 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 30 de març de 2015.

2.- Examen i aprovació de la moció del Grup Municipal Suma pel Canvi sobre paralització del projecte de reforma de la Llei de monts 43/2003. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj290212.pdf

3.- Examen i aprovació de la moció del Grup Municipal Suma pel Canvi sobre eliminació de plaques commemoratives que incloguin el nom de condemnats per delictes relacionats amb la corrupció. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj290213.pdf

4.- Examen i aprovació de la proposta d’aprovació de la modificació de crèdits 6/2015, per concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj290214.pdf

5.- Examen i aprovació de la proposta d’aprovació d’expedient de reconeixement extrajudicial 1/2015. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj290216.pdf

6.- Examen i aprovació de la proposta sobre renúncia voluntària al complement específic a efectes de sol•licituds de compatibilitat. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj290217.pdf

7.- Examen i aprovació de la proposta de reconeixement de compatibilitat al funcionari Sr. Joan Fiol Company. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj290218.pdf 8.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia, entre altres:

.- Donar compte de la Resolució de Batlia per la qual s’aprova la liquidació del Pressupost General del 2014. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj290219.pdf

.- Donar compte de la Resolució de Batlia per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits número 4/2015, per incorporació obligatòria de romanents de crèdit. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj290220.pdf

.- Donar compte de la Resolució de Batlia per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits número 5/2015, per incorporació voluntària de romanents de crèdit. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj290222.pdf

2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntes
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit