Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Edicte conv Ple 29/11/2018 ord
EDICTE

En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 29 de novembre de 2018 a les 19.30 hores
EDICTE

En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 29 de novembre de 2018 a les 19.30 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 31 d’octubre de 2018.

2.- Examen i aprovació proposta sobre no oposar-se a la petició inicial de procediment monitori i atendre el requeriment de pagament efectuat pel Jutjat de Primera Instància Núm. 10 de Palma, en el marc del procediment monitori 672/2018.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj336568.pdf

3.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació del Pla d’inversions 2018 proposat per HIDROBAL en concepte de millora de la xarxa de distribució.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj336569.pdf

4.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació Pla Anual de Contractació per a l’any 2019.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj336572.pdf

5.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació del Pla Estratègic de Subvencions.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj336570.pdf

6.- Examen i aprovació moció presentada pel Grup Municipal SUMA sobre revocació del títol de fill il•lustre a Joan March Ordinas.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj336571.pdf

7 .- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia 2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntes

Santa Margalida, 26 de novembre de 2018El Batle, (Delegació de signatura, Decret núm 1193 de data 02/12/2016, Primer Tinent de Batle, Martí A. Torres Valls) Joan Monjo Estelrich
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit