Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Edicte de l'acord de modificació puntual de les Normes Subsiduàries
Aprovada inicialment per l’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 3 de setembre de 2013 la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament.
Bookmark and Share

DOWNLOADABLE DOCUMENTS AND LINKS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit