Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Edicto conv Pleno 050418 ord
En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 5 d’abril de 2018 a les 19.30 hores,
EDICTE

En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 5 d’abril de 2018 a les 19.30 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària urgent de l’Ajuntament Ple de dia 30 de novembre de 2016.

2.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 29 de desembre de 2016.

3.- Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 26 de gener de 2017.

4.- Examen i aprovació proposta sobre adhesió al Conveni de Col•laboració subscrit per a la prestació mútua de solucions bàsiques d’administració Electrònica entre el MINHAP i la CAIB.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj330440.pdf

5.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació definitiva de la modificació del Reglament municipal regulador del servei públic de transport de viatgers o viatgeres en automòbils lleugers de lloguer amb conductor o conductora baix la modalitat d’auto taxi (BOIB núm. 86, de 18/06/2013 i BOIB Núm. 95, de 3 d’agost de 2017).www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj330444.pdf

6.- Examen i aprovació proposta sobre creació de cinc llicències d’auto taxi i resolució d’al•legacions formulades.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj330443.pdf

7.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació del Pla Anual Normatiu per a l’any 2018 de l’Ajuntament de Santa Margalida.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj330445.pdf

8.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2018 per un import de 203.305,17 €.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj330452.pdf

9.- Prèvia ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, examen i aprovació de la proposta sobre determinar dues festes locals en l’àmbit municipal. www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj330447.pdf

10.- Donar compte de la Resolució de Batlia 23/2018 relativa a la liquidació del Pressupost Municipal 2017.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj330448.pdf

11.- Donar compte de la Resolució de Batlia 25/2018 relativa a la modificació de crèdit 5/2018 per incorporació obligatòria de romanent de crèdit.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj330450.pdf

12.- Donar compte de la Resolució de Batlia 27/2018 relativa a la modificació de crèdit 6/2018 per incorporació voluntària de romanent de crèdit.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj330451.pdf

13.- Mocions / propostes d’urgència.PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia 2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntesSanta Margalida, 27 de març de 2018

El Batle, (Delegació de signatura, Decret núm 1193 de data 02/12/2016, Primer Tinent de Batle, Martí A. Torres Valls)

Joan Monjo Estelrich
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit