Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Edicto conv Pleno 22/12/2017 ext
EDICTE

En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 22 de desembre de 2017 a les 12.00 hores
EDICTE

En conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d’aquesta Batlia s’ha convocat sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar dia 22 de desembre de 2017 a les 12.00 hores, per a resoldre els assumptes següents:

PART RESOLUTÒRIA ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació inicial de la modificació de l’apartat 1 de l’article 11 del Reglament municipal per a l’accés dels ciutadans als serveis públics mitjançant la utilització de mitjans electrònics (BOIB Núm. 187 de dia 26 de desembre de 2015)www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj327506.pdf

2.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació inicial de la modificació del Reglament municipal regulador del servei públic de transport de viatgers o viatgeres en automòbils lleugers de lloguer amb conductor o conductora baix la modalitat d’auto taxi (BOIB núm. 86, de 18/06/2013 i BOIB Núm. 95, de 3 d’agost de 2017)www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj327507.pdf

3.- Examen i aprovació proposta sobre aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències d’auto taxi i demés vehicles de lloguer (BOCAIB núm. 167 ext, de 31 de desembre de 1998)www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj327508.pdf

4.- Prèvia ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, examen anàlisi de l’informe sobre la proposta d’abastiment urbà del terme municipal de Santa Margalida de data 27 de novembre de 2017.www.ajsantamargalida.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj327509.pdf

5.- Prèvia ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia, examen proposta sobre definir les actuacions a realitzar de cara a garantir el volum concessional per l’Ajuntament de Santa Margalida.

6.- Mocions / propostes d’urgència.

PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1.- Donar compte de les Resolucions de Batlia 2.- Informació de Batlia 3.- Precs i preguntes

Santa Margalida, 19 de desembre de 2017

El Batle, (Delegació de signatura, Decret núm 1193 de data 02/12/2016, Primer Tinent de Batle, Martí A. Torres Valls)

Joan Monjo Estelrich
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit