Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Exposició pública modificacions circulatòries al C/ Pou de Sa Garriga, i al C/ Antoni Maura
S'exposen al públic durant un període de 20 dies hàbils (fins dia 10 d'abril) les següents modificacions circulatòries perquè els interessats puguin examinar-les i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.

Modificació c/ Pou de Sa Garriga:

Vista la problemàtica que creen els vehicles estacionats en el carrer Pou de sa Garriga, concretament el tram comprès entre el carrer Tarongers i el carrer Crespí, es proposa el següent:

1r.- Per garantir la seguretat del trànsit en aquest tram, el sentit de circulació passarà a ser d’un únic sentit (baixada) i es desviarà el trànsit que ve del carrer Santa Catalina Tomàs cap el carrer Tarongers.

2n.- Es canviarà el sentit de la circulació en el tram del carrer Dr. Crespí, comprès entre el carrer Pou de sa Garriga i el carrer Llevant.

3r.- L’estacionament dels carrers Tarongers i Pou de sa Garriga s’hauria de regular mensualment i és senyalitzarà degudament.

S'adjunta arxiu amb l'informe i el plànol. (informe-planol-pou.pdf)


Modificació c/ Antoni Maura:

Vista la necessitat de donar fluïdesa a la circulació, pel que fa al transit dels vehicles que provenen de l’exterior del poble, concretament de la carretera MA-3340 i que volen accedir al centre del poble, es proposa el següent:

1r.- Carrer Antoni Maura, inicialment es podrà circular des del carrer Pou de sa Garriga fins a la confluència de la Plaça d’en Ramon i d’en Panxo. D’altra banda per aquest mateix carrer es podrà accedir a l’interior del poble pels vehicles que provinguin de la Ctra. MA- 3340 (Maria de la Salut, Arinay, Petra i Manacor) finalitzant a la Plaça d’en Ramon i d’en Panxo. Entenent així que ambdues es tractessin d’un únic sentit de circulació.

2n.- C/ Europa també hauria de canviar el sentit actual, es a dir, el trànsit inicial es troba al creuer del carrer Antoni Maura i del carrer de sa Placeta concloent al carrer de la Rosa.

3r.- C/ De la Rosa, actualment la circulació d’aquest és de doble sentit. Pel que després de la modificació del carrer Europa passaria a ser d’un únic sentit de circulació derivant a la cruïlla del carrer Antoni Maura i carrer Maria.

4t.- El carrer Justícia no es modifica.

S'adjunta arxiu amb l'informe (informe-maura.pdf) i el plànol proposat (planol-maura.pdf)

Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit