Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Llistat definitiu admesos i exclosos proves permis municipal auto taxi
En data 4 de març de 2014, el Batle, mitjançant Decret va aprovar la convocatòria i les bases per a obtenir el permís municipal d’auto taxi.

La indicada resolució fou publicada en el tauler d’anuncis i a la pàgina web d’aquest Ajuntament, així com en el BOIB Núm. 42 de 27 de març.

D’acord amb la Base Quarta de la indicada convocatòria, les sol•licituds per prendre part en les proves, s’havien de fer en el termini de 10 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOIB.

En data 10 d’abril de 2014, d’acord amb la Base Cinquena, es va aprovar la següent llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la referida convocatòria, atorgant un termini de 3 dies hàbils, a comptar des del següent a la publicació de la indicada resolució en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament (www.ajsantamargalida.net) per presentar al•legacions i reclamacions. La indicada resolució fou publicada a la web i en el tauler d’anuncis.

En data 15 d’abril de 2014, per part de l’aspirant exclosa amb DNI número 43052761-G es va presentar l’autorització temporal per a conduir BTP.


Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit