Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Nova convocatòria per obtenir el permís municipal d’auto taxi
PRIMER.- Convocar i aprovar les bases per obtenir el permís municipal d’auto taxi que s’adjunten com a ANNEX de la present resolució.

SEGON.- Senyalar per a la celebració de la prova les següents dates: a. Primera convocatòria. Aspirants: Dia 15 d’octubre de 2014 a les 10:00 hores. b. Segona convocatòria. Aspirants: Dia 29 d’octubre de 2014 a les 10:00 hores. Les proves es celebraran a la Biblioteca Municipal de Can Picafort situada a la Crta. Alcúdia-Artà cantonada Cr C-5S.

TERCER.- Atorgar un permís provisional per prestar el servei d’auto taxi a aquells aspirants que hagin presentat sol·licitud per prendre part en les proves convocades dins el termini establert i reuneixin els requisits per fer-ho, havent presentat tota la documentació exigida i satisfet els drets d’examen.

QUART.- Publicar l’anunci d’aquesta resolució en el BOIB i el tauler d’anuncis, i publicar la resolució i les bases íntegres a la pàgina web d’aquest ajuntament
Bookmark and Share

DOWNLOADABLE DOCUMENTS AND LINKS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit