Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Permís Municipal Auto Taxi Convocatòria 2019
En data 3 d’abril de 2019, el Batle, mitjançant Decret ha aprovat la convocatòria i les bases per a obtenir el permís municipal d’auto taxi, que ha estat publicat al BOIB número 47 d’ 11 d’abril de 2019, el que es fa públic als efectes oportuns i a efectes d’inici del termini per formular la sol·licitud per prendre part en les proves que es realitzaran, d’acord amb el model de sol·licitud aprovat.
Bookmark and Share

DOWNLOADABLE DOCUMENTS AND LINKS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit