Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Realització de la prova escrita en primera convocatòria i proposta dels aspirants a obtenir el permis municipal d’auto taxi
A la Sala de Sessions d’aquest Ajuntament de Santa Margalida, quan són les 10.00 hores de dia 30 d’abril de 2014, es reuneixen els següents integrants del Tribunal per a la seva constitució: - President: Pere Taberner Jaume (Subinspector de la Policia Local). - Vocals: Daniel Blanco Kolb (Agent de la Policia Local). Antoni Alorda Villarubia (Secretari de la Corporació) - Secretari: Alícia Payeras Pascual (Funcionari d’aquest Ajuntament).

A les 10.15 hores es procedeix a entregar la prova per a la realització de l’exercici, que consisteix en un examen de 50 preguntes tipus test.

Acte seguit, per part del vocal Sr. Daniel Blanco Kolb es donen les explicacions oportunes en relació al desenvolupament de l’esmentat exercici.
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit