Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Resolución convocatoria Pleno ext constitución Ayuntamiento 130610
RESOLUCIÓ DE LA BATLLIA

En l’exercici de les competències que la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del règim Local i el Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, atribueixen a aquesta Batllia, i en compliment del que disposa la Llei Orgànica 5/1985, de Règim Electoral General,

HE RESOLT:

1r.- Convocar sessió extraordinària del Ple pel pròxim dia: - 13 de juny de 2015 (primera convocatòria), a les 12,00 hores. - 15 de juny de 2015 (Segona convocatòria cas de no existir quòrum exigit en la primera, això és, majoria absoluta), a les 12,00 hores.

2n.- Ordre del Dia de la sessió: - CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT - CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ. - ELECCIÓ DEL BATLLE / DE LA BATLLESSA.

3r.- Comunicar als regidors electes que hauran de personar-se en dit acte, d’acord amb la legislació aplicable, amb la següent documentació: - Acreditació de la seva personalitat (document d’identitat). - Credencial expedida al seu favor per la Junta Electoral de Zona, cas de que no l’hagués presentat anteriorment en la Secretaria de l’Ajuntament (Art. 195 de la Llei Orgànica Reguladora del Règim Electoral General). - Declaracions relatives a béns patrimonials i causes de possibles incompatibilitats i sobre qualsevol activitat que li proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics; tret que s’hagin lliurat prèviament a la secretaria de la Corporació (requisit per prendre possessió d’acord amb els article 108.8 de la llei orgànica de règim electoral general i article 75 de la llei 7/85, reguladora de les bases de règim local).
Bookmark and Share
 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit