Ajuntament de Santa Margalida

 • Una mar de cultura
 • Can Picafort
 • Sobre en Joan Mascaró
 • Punt informació cadastral
Segona exposició pública de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries
L’Ajuntament de Santa Margalida, en sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 20 de gener de 2014, ha aprovat l’estimació d’al•legacions i segona exposició pública de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament relativa a la zona del poliesportiu de s’Estanyol. Com a conseqüència de l’estimació de les al•legacions es manté la seva classificació com a sòl urbà però es procedeix al reajustar la seva delimitació conforme a la realitat física existent i contemplant a la delimitació una zona per a noves actuacions, a més de la definició dels paràmetres urbanístics que han de regir les intervencions a l’àmbit delimitat a la zona de s’Estanyol (poliesportiu municipal del nucli de Santa Margalida), que consta a la documentació annexa aprovada, redactada per Agcar, SLP representada per Arnau Gual Capllonch de dia 12 de desembre de 2013. Documentació que es sotmet novament a informació pública, per termini d’un mes, comptats a partir de del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB, durant el qual es podrà examinar l’expedient al departament de secretaria i en el negociat d’urbanisme d’aquesta corporació i formular les reclamacions i al•legacions que s’estimin pertinents.


Bookmark and Share

DOWNLOADABLE DOCUMENTS AND LINKS

 • al21
 • Xarxa biblioteca
 • Biciletes trobades
 • Consell de Mallorca
 • Govern de les Illes Balears
 • Tic Mallorca
 • ibit