Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Anunci relatiu al projecte de modificació de l´Ordenança de Policia i Bon Govern
Anunci relatiu al projecte de modificació de l´Ordenança de Policia i Bon Govern, aprovat inicialment per Acord del Ple de 26 de gener de 2017, que es sotmet a informació pública durant un termini de trenta dies
ARTICLE 19.

1. L’autoritat municipal podrà, per raons de circulació, impedir aparcaments de vehicles en les vies urbanes que assenyali i prohibir el trànsit per aquelles que determini, com també dictar les disposicions oportunes a fi de regular els usos de la via pública en quant a detencions, estacionaments i aparcaments i sentits de la circulació, o establir les limitacions que consideri convenients.

2. Excepte en els llocs expressament autoritzats, es prohibeix l’estacionament de vehicles que sobrepassin els 5,20 metres de llargària i/o els 2,10 metres d’alçada a les vies i espais públics de la localitat de Can Picafort inclosos a l’espai que compren des de la Ctra Alcúdia – Artà fins a la mar, excepte en el Passeig Colon, l’Avinguda Centre i l’Avinguda Diagonal, i els carrers Isabel Garau i Isaac Peral, on només regeix la limitació de la llargària, de forma que s’hi permet l’estacionament dels vehicles que sobrepassin els 2,10 d’alçada.

3. Excepte en els llocs expressament autoritzats, es prohibeix l’estacionament de vehicles que sobrepassin els 5,20 metres de llargària i/o els 2,10 metres d’alçada a les vies i espais públics de la primera línea del nucli de Son Serra de Marina. A la resta del nucli la prohibició només afecta als vehicles que sobrepassin els 5,20 metres de llargària..

4. La vulneració d’aquesta prohibició serà considerada com una falta lleu.

Bookmark and Share

DOCUMENTOS DE DESCARGA Y ENLACES

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit