Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Aprovació inicial de les bases per atorgar les concessions sobre els drets funeraris declarats caducats a la sessió plenària de dia 31 d’octubre de 2017
Es sotmet el projecte de bases a un període d’informació pública, per termini de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació del seu contingut a la web de l’Ajuntament, a fi que els veïnats i les persones legítimament interessades puguin examinar l’expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions, entenent-se definitivament aprovat si durant el termini d’exposició pública no es produeix cap reclamació o suggeriment.
Bookmark and Share

DOCUMENTOS DE DESCARGA Y ENLACES

  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit