Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Bases per la constitució d'una borsa de feina de personal tècnic en atenció sociosanitària
Per decret de Batlia de 1 d’octubre de 2014, es va resoldre aprovar la convocatòria i les bases per a la constitució d’una borsa de treballadors familiars d’aquest Ajuntament. El plaç d'inscripció finalitza dia 17 d'Octubre.
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit