Ajuntament de Santa Margalida

  • Una mar de cultura
  • Sobre en Joan Mascaró
  • Punt informació cadastral
Campanya de sacrifici de porcs destinats al consum particular temporada 2014/2015
D'acord amb el Decret 34/2009 del Govern de les Illes Balears, tots els porcs sacrificats per al consum domèstic privat s'han de sotmetre a l'anàlisi triquinoscòpica, un control sanitari. Correspon als ajuntaments l'organització i el control del desenvolupament de la campanya, dins l’àmbit territorial del seu terme municipal.
Bookmark and Share
  • al21
  • Xarxa biblioteca
  • Biciletes trobades
  • Consell de Mallorca
  • Govern de les Illes Balears
  • Tic Mallorca
  • ibit